Regulamin sklepu internetowego www.e-m2.pl

1) Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży w formie sklepu internetowego przez firmę M2 Mateusz Nawrocki z siedzibą ul. Zamiejska 2, 82-500 Kwidzyn, NIP
581-189-86-64, REGON 221544306, konto na potrzeby zamówień internetowych: Konto bankowe: PKO BP, 67 1020 1778 0000 2602 0140 7220,  zwanego dalej SPRZEDAWCĄ;

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż paneli podłogowych, materiałów wykończeniowych oraz innych materiałów budowlanych dostępnych na zamówienie. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

Sklep internetowy – sklep prowadzony przez firmę M2 Mateusz Nawrocki z siedzibą w Kwidzynie za pośrednictwem strony internetowej www.e-m2.pl ;

Sprzedający – M2 Mateusz Nawrocki;

Kupujący – osoba będąca konsumentem, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez M2 Mateusz Nawrocki z siedzibą w Kwidzynie, ul. Zamiejska 2, 82-500 Kwidzyn;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą zakupu w sklepie internetowym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Cena – cena towaru zawierająca 23 % podatek VAT i wyrażona w złotych polskich;

Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT;

Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w sklepie internetowym produkty;

Jednostki przeliczeniowe – ilość zamawianych produktów, przy przyjęciu, że produkty są zamawiane na sztuki, zaś podłogi panelowe są zamawiane w metrach kwadratowych. Podłogi panelowe (laminowane i drewniane) sprzedawane są w pełnych opakowaniach, a podana przez Kupującego w zamówieniu ilość metrów kwadratowych zaokrąglana jest zawsze w górę do pełnego opakowania

2) Warunki sprzedaży

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Klient dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej na stronie Sklepu internetowego, wybierając produkt poprzez zaznaczenie spośród dostępnych produktów, jak również wybiera formę dostawy.

Przy każdym produkcie znajduje się opis głównych cech danego produktu, w tym m.in. jego wymiarów, materiału z którego został wykonany oraz innych możliwych do wyboru opcji.

Kupujący kompletuje zamówienie poprzez dodawanie poszczególnych produktów do koszyka wraz ze wskazaniem ilości zamawianego produktu oraz innych koniecznych do realizacji informacji.

Kupujący w procesie składania zamówienia może sprawdzić listę dodanych produktów oraz ich wartość, jak również może zrezygnować i usunąć z zamówienia poszczególne produkty lub ich ilości.

Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.

Na Kupującym spoczywa obowiązek niezwłocznego uiszczenia zapłaty za zamówione produkty.

Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia i dostępność produktów poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego.

Cena podana na stronie internetowej jest ceną brutto (zawiera 23% VAT).

W razie braku dostępności zamówionego produktu, Kupujący zostanie o tym poinformowany na podany adres e-mail i może podjąć decyzję o realizacji częściowej zamówienia, anulowaniu całego zamówienia lub realizacji zamówienia w okresie przedłużonym;

Kupujący składając zamówienie jest obowiązany podać następujące swoje dane:

Imię i nazwisko lub nazwę;

Adres zamieszkania i adres dostawy, jeśli jest inny;

Adres e-mail oraz numer telefonu;

Kupujący przy dokonywaniu zamówienia wybiera sposób w jaki będzie się kontaktował ze Sklepem internetowym;

Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku złożenia zamówienia na produkty niestandardowe oraz towary nie znajdujące się w chwili składania zamówienia w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego , pracownik Sklepu internetowego skontaktuje się z Kupującym celem uzyskania dodatkowych niezbędnych informacji oraz przedstawi możliwy tryb realizacji jego zamówienia. Kupujący otrzyma następnie warunki ustalonego zamówienia na podany adres e-mail, które obowiązany jest potwierdzić drogą mailową. Po potwierdzeniu dochodzi do zawarcia umowy.

Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym może następować po zarejestrowaniu się i założeniu konta, jak również jednorazowo, po podaniu danych, bez zakładania konta w Sklepie internetowym.

Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnych od wad.

3) Formy płatności i wysyłka

Zapłata za produkt może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:

wpłata na konto za pomocą przelewu;

płatność elektroniczną poprzez system przelewy24.pl;

płatność gotówką przy odbiorze (dla wybranych produktów);

Dane do dokonania zapłaty:

M2 Mateusz Nawrocki, ul. Zamiejska 2 , 82-500 Kwidzyn

PKO BP

Numer konta: 67 1020 1778 0000 2602 0140 7220

Podstawowym dowodem zakupu jest paragon. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne żądanie Kupującego.

Koszty przesyłki pokrywa Kupujący, chyba że w określonych wypadkach jest spełnione minimum logistyczne, wtedy koszt wysyłki jest równy 0,00zł

Kupujący wybiera formę dostawy.

Transport realizowany jest jedynie na terenie Polski.

Dostawa pod wskazany adres;

Koszt dostawy pod wskazany przez Kupującego adres jest ustalany automatycznie po skompletowaniu zamówienia. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany po złożeniu zamówienia na stronie Kasa.

Na koszt dostawy składają się koszty opakowania produktu, transportu oraz wyładowania produktów ze środka transportu;

Kupujący ponosi koszt dostawy określony w cenniku wskazanym na stronie www.e-m2.pl w zakładce "Cennik dostaw towarów" do której odnośnik znajduje się na dole strony.

W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń już przy odbiorze przesyłki, Kupujący ma obowiązek żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego.

4) Reklamacje

Sklep e-m2.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc e-mail na adres kontakt@e-m2.pl , lub w formie pisemnej na adres:
M2 Mateusz Nawrocki, ul. Zamiejska 2 , 82-500 Kwidzyn

Aby zgłosić reklamację musi ona zawierające następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru, kiedy wada została zauważona, żądanie zgłaszającego oraz dołączyć dowód zakupu, jak również reklamowany przedmiot, lub wypełnić gotowy formularz dostępny tutaj, lub u doły strony e-m2.pl.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania zgłoszonego przez Kupującego w terminie 14 dni, żądanie uważa się za uzasadnione. Sprzedający informuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.

5) Odstąpienie od umowy

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres kontakt@e-m2.pl , lub w formie pisemnej na adres:
M2 Mateusz Nawrocki, ul. Zamiejska 2 , 82-500 Kwidzyn;

Po odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego przesłanie na adres M2 Mateusz Nawrocki, ul. Zamiejska 2 , 82-500 Kwidzyn;

Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru, zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu, pomniejszone o koszt dostarczenia produktu, w sposób jaki dokonana została płatność, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej, chyba że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze towar.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. drzwi, meble, podłogi;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

6) Postanowienia dodatkowe

Dane Kupujących są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i nie są udostępniane osobom trzecim.

Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

W razie sporów Kupujący może skorzystać z pozasądowych możliwości rozwiązywania sporów. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd w Kwidzynie (województwo pomorskie).

7) Zmiany regulaminu

Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie.

Zalogowani użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu na podany przy rejestracji adres e-mail.

Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży już zrealizowanych, jak również złożonych zamówień, w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy.